Vedtektene

 

§ 1       Klubbens navn er: ARNADAL KLUBBEN, og vil ha varierende medlemstall, med utgangspunkt i unge fra 5 klasse og oppover. Det vil si hovedmålgruppe 10- 16 år.

§ 2       Klubbens formål: Være et positivt samlingspunkt for ungdom i Arnadal der inkludering og fellesskap er sentralt. Et sted hvor ungdom kan møtes på tverts av kultur og interesser.

A.      Alle medlemmer har felles ansvar for å rette seg etter klubbens vedtekter og følge det reglement som til enhver tid gjelder.

B.      En representant fra ungdommene skal være delaktig i klubbens styre.

C.      Plaging og mobbing tolereres ikke (Nulltoleranse)

D.      Ødeleggelse og Hærverk fører til erstatningsansvar.

 

§ 3       Klubbens styre består av: Leder, kasserer, sekretær og 2 styremedlem. Klubbens ledelse er underlagt hovedlaget i ARNADAL IL

A.      Leder har møteplikt på lik linje med de andre undergruppene i Arnadal IL, og blir dermed en del av det bestemmende organ i Arnadal IL hovedstyre.

B.      Leder har som hovedoppgave i hovedstyret å ivareta klubbens interesser, som en del av det helhetlige arbeidet som Arnadal IL driver til daglig.

C.      Klubbens ledelse har i samarbeid ansvar for den daglige driften av klubben, med egen økonomi på bakgrunn av overføringer fra hovedlaget. Større prosjekter må søkes hovedlaget før det iverksettes.

 

§ 4       Inngangspenger og andre økonomiske forpliktelser for klubbens medlemmer fastsettes av årsmøtet for 1 år om gangen. Godkjennes av hovedlaget på Arnadal idrettslags årsmøte.

 

§ 5       Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av februar og minst 14 dager før årsmøtet i Arnadal IL hovedlag. Kunngjøres med minst 14 dagers varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være levert styret minst 7 dager før årsmøtet. Årsberetning og revidert regnskap legges frem på årsmøtet.  Årsberetningen og det reviderte regnskapet skal deretter godkjennes på årsmøtet i hovedlaget.

 

§ 6       Årsmøtet velger styret

§ 7       Endringer i vedtektene må ha 2/3 flertall i Arnadal idrettslags hovedstyre.

Arnadal IL, Postboks 50, 3107 Sem, epost: post@arnadal.no
Publiseringsløsning levert av eMPATIX